هولدر سینی نقره ای (تک، دو و سه طبقه)

۱۲.۵۰۰ تومان۲۹.۵۰۰ تومان

پایه سینی مخروطی(بسته ۴ عددی)

۲۸.۰۰۰ تومان

پایه سینی فرشته (بسته ۴ عددی)

۲۲.۰۰۰ تومان

حاشیه دور سینی (بسته ۴ عددی)

۹.۰۰۰ تومان

پایه سینی صلیبی (بسته ۴ عددی)

۲۲.۰۰۰ تومان

پایه سینی برگ (بسته ۴ عددی)

۲۴.۰۰۰ تومان

هولدر سینی طلایی (تک، دو و سه طبقه)

۱۲.۵۰۰ تومان۲۹.۵۰۰ تومان

دسته سینی موج (۲ عددی)

۳۶.۰۰۰ تومان

دسته سینی سر طلایی (۲ عددی)

۳۶.۰۰۰ تومان

دسته سینی نگین دار (۲ عددی)

۳۶.۰۰۰ تومان

دسته سینی طلایی (۲ عددی)

۲۹.۰۰۰ تومان

دسته سینی سر نقره ای (۲ عددی)

۳۶.۰۰۰ تومان