دلیل ایجاد حالت ترک در رزین:

  • رعایت نکردن درصد هاردنر (ریختن هاردنر بیش از ۵۰%)
  • ریختن یکجای رزین در کارهای با ضخامت بالا

حالتهای ژله ای و چسبناک شدن کار:

  • رعایت نکردن در صد هاردنر (ریختن هاردنر کمتر از ۵۰%)
  • هم نزدن خوب رزین با هاردنر
  • جدا جدا ریختن هاردنر با رزین و عدم ترکیب صحیح برای ساخت یک ماده یکنواخت.
  • دمای محیط نا مناسب و خشک کردن رزین در مکان سرد